Klinika Negocjacji –
regulamin uczestnictwa:

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w warsztatach „Klinika Negocjacji”.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie pojawiają się następujące określenia należy je rozumieć w sposób nadany im poniżej, o ile konkretne zapisy Regulaminu nie przewidują inaczej:

 1. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Warsztatach
 2. Kandydat – osoba fizyczna zgłaszająca chęć udziału w Warsztatach
 3. Organizator – Alex W. Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Aleksander W. Barszczewski Management Training & Coaching, ul. Lenartowicza 5/2, 31-138 Kraków, NIP: 524 266 49 24, REGON: 141 631 168, mail: klinikanegocjacji@alexba.eu
 4. Warsztaty – organizowane i prowadzone przez Organizatora zajęcia odpłatne o charakterze „case study” w wymiarze uzgodnionym z Uczestnikami, organizowane w formie online przez Organizatora za pomocą platformy wybranej przez Organizatora.

3. Kryteria uczestnictwa

Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców, a także liderów zajmujących kierownicze stanowiska w podmiotach gospodarczych, chcących drastycznie zwiększyć swoje kompetencje i umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne.

4. Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w warsztatach prowadzona jest przez Organizatora od dnia 1 października 2020 r. w trybie ciągłym.

Liczba miejsc jest ograniczona. W czasie jednych warsztatów grupa Uczestników liczyć będzie nie więcej niż liczba zadeklarowana przy opisie konkretnej usługi.

Rekrutacja jest trzyetapowa i obejmuje:

 1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@klinikanegocjacji.pl z następującymi danymi: imię, nazwisko, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe (e-mail, telefon) oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu i krótki opis swoich kazusów, którymi Uczestnik chce się zająć w trakcie warsztatów.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia drugi etap rekrutacji odbywa się drogą mailową. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem wiadomości mailowej umawiając termin rozmowy telefonicznej lub video, aby omówić szczegóły warsztatu.
 3. Po obustronnie pozytywnym zakończeniu rozmowy Organizator przesyła wiadomość mailową o zakwalifikowaniu się do udziału w Warsztatach i ich terminach.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestników zakwalifikowanych do udziału w Warsztatach.

Po zakwalifikowaniu Uczestnika do udziału w Warsztatach Uczestnik dokonuje przelewu opłaty za udział w Warsztatach na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziano ilość miejsc na konkretny termin Warsztatów Uczestnik może zastrzec, że jego zgłoszenie obejmuje także chęć udziału w Warsztatach w innym terminie.

5. Zobowiązania

Udział w Warsztatach jest odpłatny.

Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania należności za udział w Warsztatach oraz punktualnego zalogowania się do systemu online wskazanego przez Organizatora, nie później niż na 5 minut przed rozpoczęciem Warsztatów.

Uczestnik zobowiązuje się na czas udziału w Warsztatach korzystać ze stałego łącza internetowego lub szybkiego łącza umożliwiającego niezakłócony udział w Warsztatach. Jednocześnie, Uczestnik zobowiązuje się do korzystania w trakcie Warsztatów z kamery, słuchawek i mikrofonu umożliwiających przekaz obrazu i dźwięku.

Wszelkie informacje ujawnione w toku rekrutacji, jak również w trakcie Warsztatów, w szczególności informacje dotyczące osób, firm, instytucji, zasad prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, są objęte klauzulą poufności obejmującą zarówno Organizatora, jak i Uczestników. Przed rozpoczęciem Warsztatów Organizator i Uczestnicy podpisują umowę o poufności. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania bezwzględnego zakazu utrwalania obrazu lub dźwięku obejmujących przebieg warsztatu, a także zobowiązuje się do niewykorzystania treści przekazanych w trakcie warsztatu w działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z winy Organizatora organizator zaproponuje inny termin, w przypadku rezygnacji z Warsztatów w nowym terminie przez Uczestnika przed ich rozpoczęciem, Organizator zwraca Uczestnikowi całość środków na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.

6. Reklamacje

Uczestnik ma prawo w trakcie pierwszej godziny trwania Warsztatów złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Warsztatach, o ile jego kazus w międzyczasie w ramach Warsztatów nie został rozwiązany. W takiej sytuacji Organizator zwraca Uczestnikowi całość uiszczonej przez niego należności za udział w Warsztatach.

7. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Kandydatów jest Alex Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander W. Barszczewski Management Training & Coaching Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza 5/2, 31-138 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242664924, REGON: 141631168.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Warsztatów oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Uczestnik i Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@alexba.eu.
 5. Uczestnik i Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją i udziałem w Warsztatach.
 7. Dane Uczestnika i Kandydata będą przekazywane poza terytorium Polski wyłącznie w związku z wykonaniem przez mailchimp.com usługi na rzecz Administratora.

8. Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje związane z Warsztatami dostępne są na stronie internetowej: www.klinikanegocjacji.pl.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym każdorazowo poinformuje Uczestników i Kandydatów poprzez opublikowanie nowego lub zmienionego Regulaminu na stronie: www.klinikanegocjacji.pl

Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×