RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników i Kandydatów jest Alex Barszczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander W. Barszczewski Management Training & Coaching Wiesław Aleksander Barszczewski, pod adresem ul. Lenartowicza 5/2, 31-138 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5242664924, REGON: 141631168.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
3) Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Warsztatów oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
4) Uczestnik i Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@alexba.eu .
5) Uczestnik i Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy RODO.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rekrutacją i udziałem w Warsztatach.
7) Dane Uczestnika i Kandydata będą przekazywane poza terytorium Polski wyłącznie w związku z wykonaniem przez mailchimp.com usługi na rzecz Administratora.

Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×
Zakończ Odtwarzanie Video ×